අපගේ වැඩසටහනට සහභාගී වීමට කැමතී නම් පහත ෆෝමය පුරවා සබ්මිට් කරන්න.

Contact Us
  Contact

  අමතන්න අපට

  ඉදිකඩ වැඩසටහනේ වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට

  Tel. – 071-1447591
  Email – contact@idikada.com

  ලක්ෂාන් මධුරංග

  Tel. – 071-9849670
  Email – madhuranga@idikada.com

  සහන් සමරසිංහ

  Tel. – 071-1905305
  Email – sahan@idikada.com